Systém kvality

Spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o. zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 na základe úspešného certifikačného auditu v roku 2002. Zavedený systém riadenia kvality bol potvrdený následnými pravidelnými recertifikačnými auditmi a od roku 2012 už podľa STN EN ISO 9001:2009. V roku 2012 spoločnosť získala aj cerifikát na systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005.
Organizácia v rámci SEM uplatňuje zásady ochrany životného prostredia a zmierňuje svoje environmentálne aspekty a ich dopady na životné prostredie.